Jesteś tutaj:

Członkostwo

Lokalna Grupa Działania "Białe Ługi" z siedzibą w Daleszycach obejmująca swym zasięgiem teren Miasta i Gminy Chmielnik, Daleszyce i Staszów oraz Gminy Bogoria, Gnojno, Pierzchnica, Raków i Szydłów w województwie świętokrzyskim zaprasza wszystkich chętnych do wstąpienia w poczet swych członków. Zgodnie ze statutem LGD aby zostać członkiem kandydat powinien:

1. wykazać się aktywną działalnością na rzecz rozwoju obszaru LGD, zgodną z celami LGD;

2. posiadać rekomendację 5 członków LGD;

3. posiadać rekomendację 1 podmiotu spoza obszaru LGD;

4. złożyć wymagane dokumenty zgodnie z właściwą uchwałą Rady;

Uchwałą Rady LGD "Białe Ługi" z dnia 23 października 2008r. o zasadach przyjmowania nowych członków LGD ustalono, że kandydat na Członka LGD winien złożyć Deklarację Członkowską i dołączyć do niej następujące dokumenty:

Deklaracja członkostwa

a) w przypadku osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej:

- kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzająca miejsce zamieszkania na terenie LGD;

- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie;

b) w przypadku organizacji:

- aktualny wypis z właściwego organu rejestrowego (nie starszy niż 3 miesiące);

- uwierzytelniona kserokopia statutu;

- uchwała odpowiednich władz o przystąpieniu do LGD;

- uchwała o wyznaczeniu osoby reprezentującej organizację w LGD "Białe Ługi";

c) w przypadku przedsiębiorców:

- aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS;

- REGON;

- NIP;

- upoważnienie do reprezentowania podmiotu w LGD "Białe Ługi";

Wzór rekomendacji można pobrać poniżej.

Rekomendacja przez Członków LGD

Rekomendacja przez podmioty spoza LGD

Deklarację oraz wymagane dokumenty prosimy o przesyłanie pocztą lub dostarczenie ich osobiście do siedziby naszego Biura w Daleszycach

Trzemosna 27

26-021 Daleszyce

Szczegółowy spis Członków Lokalnej Grupy Działania "Białe Ługi" znajduje się poniżej.

Zestawienie Członków LGD

Licznik odwiedzin : 3776

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.