Jesteś tutaj:

"Słaba płeć - mocne działanie"

 

Lokalna Grupa Działania Białe Ługi” rozpoczęła realizację projektu „Słaba płeć - mocne działanie” finansowanego z Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Projekt ma służyć kobietom, w podniesieniu zdolności do zatrudnienia i mobilności oraz poprawie aktywności zawodowej społeczności w środowisku lokalnym gmin należących do LGD „Białe Ługi”. Chcemy, aby kobiety dzięki udziałowi w projekcie mogły pełnić funkcje liderek lokalnych społeczności wiejskich. Projekt ma pomóc kobietom określić własny potencjał, w podniesieniu samooceny, w panowaniu i inicjowaniu aktywności na rynku pracy. Cele te zostaną osiągnięte poprzez szereg działań przede wszystkim szkoleń, konsultacji społecznych, wyjazdów/spotkań studyjnych oraz wydawnictw podsumowujących projekt. 

Na początku planujemy przeprowadzić spotkania informacyjne i przedstawić założenia projektu. Następnie odbyłoby się spotkanie ze znana działaczką/kobietą, która odniosła wiele sukcesów zawodowych i społecznych, które miałoby być swoista „machiną napędowa” dla kobiet.

Zamierzeniem projektu jest również założenie stowarzyszenia kobiet, którego członkiniami będą aktywne działaczki, liderki z terenu LGD „Białe Ługi”. Przewidujemy również szkolenia nt. działalności stowarzyszeń ich zakładania oraz rejestrowania. Następnie zamierzamy przeszkolić beneficjentki z zakresu pozyskiwania funduszy na działalność, między innymi z LGD w ramach PROW 2007-2013.

W trakcie projektu zamierzamy również przeprowadzić plebiscyt „Kobieta Roku LGD „Białe Ługi”. Zaplanowaliśmy również przeprowadzenie ankiety dla kobiet, dzięki której określimy strukturę problemu dyskryminacji kobiet oraz barier w dostępie do zatrudnienia i aktywnego działania w lokalnych społecznościach. Dzięki ankiecie uda nam się stworzyć mapę potrzeb i zasobów.

Końcowym etapem projektu będzie opracowanie strategii rozwoju pozycji kobiet na terenie LGD. W strategii określimy kierunku rozwoju oraz oczekiwane rezultaty dzięki jej wdrażaniu. Realizacją strategii zajmować się będzie stowarzyszenie kobiet, które będą ją stosować w praktyce podczas swojej statutowej działalności.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie panie zamieszkujące na terenie LGD „Białe Ługi”, przede wszystkim przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich oraz Grup nieformalnych działających na zasadzie Kół Gospodyń Wiejskich.

Każdemu uczestnikowi zapewnimy dojazd, materiały szkoleniowe oraz poczęstunek podczas szkoleń. Informujemy również, że liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne poniżej. Zgłoszeń można dokonywać bezpośrednio w biurze LGD, za pomocą faxu 413072644 bądź e-mailem biuro@bialelugi.pl. 

Załączniki:

Plebiscyt Kobieta Roku LGD "Białe Ługi"
Spotkanie z aktywną liderką

Harmonogram szkoleń wraz z trasą przejazdu autokaru
    
Plakat informacyjny
Formularz zgłoszeniowy 
Harmonogram spotkań promocyjno-informacyjnych w gminach

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

 

Licznik odwiedzin : 3518

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.