Jesteś tutaj:

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w kategorii tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 7 czerwiec - 5 lipiec 2013 r.

Dodano: 2013.04.18

Uwaga!

                           Prosimy o składanie wniosków oraz informacji dodatkowej                    w formie papierowej  i elektronicznej.

Nabór wniosków o przyznanie pomocy w kategorii tworzenie i rozwój mikroprzediębiorstw

Limit dostępnych środków 407 788,14 zł.   

Konkurs dotyczy operacji odpowiadającym przedsięwzięciu 2.2.4 LSR: „zwiększenie jakości oraz dostępności usług rekreacyjnych i edukacyjnych dla osób 50+”

– refundacja do jednej operacji nie może być wyższa niż 100 000,00 zł.

                                                                              

 

Ogłoszenie 

Dokumenty aplikacyjne stanowią podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy  w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw":

Wniosek o przyznanie pomocy:

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Informacja dodatkowa załącznik obowiązkowy ( wejsja papierowa i zapis na płycie CD) otwórz

Załączniki do Wniosku o przyznanie pomocy dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju":

1) Ekonomiczny Plan Operacji:

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

2) Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy - załącznik nr 3 do wniosku
o przyznanie pomocy: :

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Materiał pomocniczy ułatwiający określenie statusu przedsiębiorstwa -  Poradnik dla przedsiębiorców pt. "Nowa definicja MŚP"

3) Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...) - załącznik nr 5 do wniosku o przyznanie pomocy: 

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

4) Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimi -  załącznik nr 4 do wniosku o przyznanie pomocy: :

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

5) Oświadczenie Wnioskodawcy, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej, (...) - załącznik nr 2 do wniosku o przyznanie pomocy: :

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

6) Wzór gwarancji - załącznik nr 6 do wniosku o przyznanie pomocy:

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. Nr 53 poz. 311)

wersja Adobe Reader (.pdf)

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie ww. formularza  (opracowany przez Polską Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego) - pobierz

1) Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy:

wersja Adobe Reader (.pdf)

2) Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji

wersja Adobe Reader (.pdf)

Wzór zapytania ofertowego dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w działaniu 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

wersja Adobe Reader (.pdf)

wersja Microsoft Excel do edycji (.xls) 

Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"

Uwaga: Zakwalifikowanie rodzaju  prowadzonej/rozwijanej działalności gospodarczej pod konkretny kod PKD, powinno odbyć się w oparciu o wyjaśnienia, które wskazują, co dana podklasa obejmuje (oraz czego nie obejmuje). Wyjaśnienia dotyczące kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności można znaleźć w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2007 Nr 251, poz. 1885) lub na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego w zakładce "METAINFORMACJE", pozycja "Klasyfikacje"

Akty prawne:

ozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. poz.339) - otwórz

ozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319) - otwórz

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883) - otwórz

r

 


Licznik odwiedzin : 854

Projekt: "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.